Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zespół zapewnia obsługę osób występujących o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, organizuje funkcjonowanie składów orzekających w tych sprawach.

Zespół obsługuje klientów z terenu Powiatu ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO oraz ZGIERSKIEGO.


Do zadań Zespołu należy w szczególności przyjmowanie wniosków w sprawie:

- orzeczenia o niepełnosprawności dzieci do 16 r.ż.;
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 r.ż.;
- wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej;
- wydania karty parkingowej.


Klauzula informacyjna
W związku z obowiązywaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . (RODO) oraz podpisaniem 3 kwietnia 2019 r. przez Prezydenta RP ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO (ustawa wdrażająca RODO) informuję, iż podczas  realizacji Pani/Pana wniosku, dane Pani/Pana mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (np. organ II instancji tj. Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi oraz sądom powszechnym w celu realizacji złożonego odwołania).             

                                                                                                                                                                                                                                                                        Inspektor Danych Osobowych
                                                                                                                                                                                                     Anna Kobus


POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM przy ul. Piłsudskiego 133 d w Łodzi rozpatruje sprawy mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Powiatu Zgierskiego, gdzie poprzez złożenie odpowiedniego wniosku można ubiegać się o:

1. Orzeczenie niepełnosprawności (dzieci do 16-go roku życia).
2. Ozeczenie stopnia niepełnosprawności (od 16-go roku życia).
3. Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie
    lub niezdolności do pracy.

4. Legitymację osoby niepełnosprawnej.
5. Kartę parkingową.


Podstawa prawna działania Zespołu: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.),rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr. 17, poz. 162 z późn. zm.),rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 110 z późn. zm.),rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1438),rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 818),ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).


ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej (która ukończyła 16 rok życia) orzeka się
na czas określony lub na stałe.

Orzeczenie wydaje się dla celów:

1. Szkolenia.
2. Odpowiedniego zatrudnienia.
3. Korzystania z rehabilitacji (z wyjątkiem turnusów rehabilitacyjnych),
4. Zasiłku stałego.
5. Konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
6. Uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.
7. Korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji  (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych).
8. Zasiłku pielęgnacyjnego
9. Korzystania z karty parkingowej.
10. Innych (określa składający wniosek).


ODWOŁANIA
Jeżeli jesteśmy niezadowoleni z decyzji organu I instancji, to możemy złożyć odwołanie do organu II instancji tj. Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwym dla miejsca zamieszkania, za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie (Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności). Odwołanie do II instancji należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (orzeczenia). Jeżeli jesteśmy niezadowoleni z decyzji Wojewódzkiego Zespołu, to możemy złożyć odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem Wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał. Odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych należy składać w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.WAŻNE INFORMACJE!
1. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z pouczeniem zawartym na końcu.
2. Należy pamiętać o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych informacji lub zatajenie prawdy, a dane zawarte we wniosku muszą być zgodne ze stanem faktycznym.
3. Wniosek podpisujemy samodzielnie - niedopuszczalne jest podpisywanie wniosku przez osoby niebędące stroną postępowania. W przypadku osób niemogących złożyć samodzielnie podpisu ze względu na stan zdrowia, prosimy o kontakt telefoniczny z zespołem.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 356
Podmiot udostępniający: PCPR Łódź
Nazwa dokumentu: charakterystyka
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Kajdos
Osoba, która udostępnia informację: Admin
Data wytworzenia informacji: 19.08.2020 14:47:06
Data udostępnienia informacji: 19.08.2020 14:47:11
Data ostatniej aktualizacji: 21.08.2020 10:05:03
Rejestr zmian